فارکس حرفه ای در ایران

LED رگرسیون خطی (رگرسیون خطی)

بررسی آثار برداشت بی رویه از آب‌های زیرزمینی در استان فارس : مطالعه موردی دشت داراب

بی‌توجهی به مدیریت آب‌های زیرزمینی و برداشت بی‌رویه آب از سوی آب‌بران آثار اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی گسترده‌ای داشته است. استان فارس، به عنوان یکی از استان‌هایی که در تولیدات کشاورزی متکی به استفاده از آب‌های زیرزمینی است، با این مسئله به صورت حادی روبه‌رو بوده است. با توجه به اهمیت موضوع در این مقاله، آثار اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی برداشت بی‌رویه آب در دشت داراب بررسی شد. در جمع‌آوری اطلاعات از دو روش اسنادی و پیمایشی استفاده شد. در روش پیمایشی با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای با نمونه 300 نفری از کشاورزان مصاحبه و پرسش‌نامه تکمیل گردید. افزون بر این، برای بررسی دقیق‌تر آثار کاهش سطح آب زیرزمینی بر کیفیت آب، نمونه‌ای از آب چاه‌ها مورد آزمایش قرار گرفت. برای رسیدن به اهداف مطالعه از روش " مقایسه قبل و بعد" استفاده شد. همچنین ارزیابی میزان افت سطح آب‌های زیرزمینی در نتیجه برداشت بی­رویه از آب­ با استفاده از هیدروگراف آبخوان آبرفتی دشت داراب و برآورد رگرسیون خطی بین ارتفاع تراز مخزن با سال‌های زراعی صورت گرفت. چگونگی تغییرات کیفیت آب زیرزمینی در دشت مذکور نیز با بهره‌گیری از کموگراف دشت داراب صورت پذیرفت. نتایج معادله رگرسیون خطی بین ارتفاع تراز مخزن و سال‌های زراعی نشان دهنده افت شدید ارتفاع مخزن با شیب نسبتاً تند و منفی است. بر اساس نتایج، درآمد کشاورزان 91 درصد کاهش یافته است. ارزیابی آثار اجتماعی ناشی از افت سطح آب‌های زیرزمینی از دیدگاه کشاورزان نشان داد که این مسئله در LED رگرسیون خطی (رگرسیون خطی) افزایش فقر،کاهش اشتغال و در نتیجه، افزایش مهاجرت نقش عمده‌ای داشته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Effects of Groundwater Depletion in Fars Province: The Case Study of Darab Plain

نویسندگان [English]

 • sh Shajari 1
 • bahae din najafi 2
 • S.M. Cheraghi 3

1 Assistant Professor of Agricultural Economics, Fars Agricultural and Natural Resource Research Center, Shiraz, Iran (Corresponding Author)

3 Assistant Professor of Water Engineering, Fars Agricultural and Natural Resource Research Center, Shiraz, Iran

Weak governance of groundwater and over-extraction of water by farmers had serious economic, social and environmental impacts. Fars province in production of crops is mainly dependent on groundwater and is facing with this problem. This paper aims to examine some economic, social and environmental effects of groundwater depletion in Darab plain. Data were collected from interview with a stratified random sample of 300 farmers. In addition, to measure the effects of groundwater depletion on water quality, a sample of extracted water was analyzed. The findings of the study showed that the income of 91 percent of farmers have decreased as a result of water depletion. Evaluation of social effect of groundwater depletion show that this problem led to increase the poverty, unemployment and migration.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Groundwater
 • Over- extraction
 • Revenue
 • Crop-mix
 • Water Quality
 • Darab

مراجع

1. Dubash, N. K. (2002). Tube well capitalism: groundwater development and agrarian change in Gujarat. Oxford University Press. New Delhi.

2. Das Gupta, A. (2003). Socio-economic and environmental impacts of unplanned groundwater use – case studies from Asia. Asian Institute of Technology Bangkok, Thailand. 1997. Irrigation in the Near East Region. Water Reports, No.9. FAO, Rome.

3. Fathi, F. and Zibaei, M. (2011). Reduced welfare due to groundwater subsidence in Firoozabad Plain. Journal of Agricultural Economics and Development, 25 (1): 10-19. (Persian)

4. Ghazali, S. and Esmaeili, A. (2011). Watershed externalities, shifting cropping patterns and ground water depletion in India semi-arid villages. Journal of Agricultural Economics, 5 (4): 107-129. (Persian)

5. Sah , R . C. (2001). Ground water depletion and its impact on environment in Kathmandu valley. Technical Report, Pro Public. New Delhi.

6. Scott, C. A. and Shah, T. (2004). Groundwater overdraft reduction through agriculturalenergy policy: Insights from India and Mexico. Water Resources Development, 20 (2): 149–164.

7. Shah, T. B., Shah, R. K. and Talati, R. (2008). Ground water governance through electricity supply management: Accessing an innovative intervention in Gujarat, western India. Agricultural water management, 95: 1233-1242.

8. Shah, T.B. (1993). Groundwater markets and irrigation development: political economy and practical policy. Oxford University Press, New Delhi.

9. Sharif, M. and Ashok, K. R. (2011). Impact of grandwater over-draft on farm income and efficiency in crop production. Agricultural Economics Research Review, 24: 291-300.

10. Shiferaw, B., Peddy, R.V. and Suhas, W. P. (2008). Watershed externalities, shifting cropping patterns and ground water depletion in India semi-arid villages. Ecological Economics, 67:320-340.

مدل پیش بینی تصادفات در قوسهای واقع در راه های دو خطه برون شهری

تصادفات در قوس های راه به وقوع می‌پیوندند و حدود 70 در صد از تصادفات حادث در قوسهای متعلق به قوسهای افقی هستند. بنابراین ضروری است علاوه بر دقت نظر در طراحی قوسهای افقی در مرحله مطالعات راههای جدید، با استفاده از روشهای علمی با ارزیابی قوسهای واقع در راههای موجود به شناسایی قوسهای با ریسک تصادفات زیاد و انجام کارهای لازم برای کاهش احتمال تصادف پرداخت. یکی از این روشها تعیین مدل های پیش بینی تصادفات است. بررسی مطالعات انجام شده بر روی تصادفات در راههای دو خطه برون شهری نشان دهنده این است که متغیرهای طرح هندسی راه از قبیل شعاع قوس، بر بلندی در قوس، طول قوس، درجه قوس، عرض راه در محل قوس و حجم ترافیک روزانه از عوامل مؤثر در وقوع حوادث ترافیکی در راههای دو خطه و قوسها هستند. به همین منظور در این مقاله که اولین تحقیق دربارة تصادفات قوس ها در ایران است با جمع آوری اطلاعات از طریق سیستمهای مربوط و برداشتهای میدانی از تعدادی راههای نمونه و برگزیده، مدل پیش بینی تصادفات در قوس برای راههای دو خطه برون‌شهری ‌براساس متغیرهای تأثیر گذار ارایه شده است. در این خصوص از روشهای مدل سازی مرسوم از جمله رگرسیون خطی عمومی و لگاریتمی و همچنین رگرسیون غیر خطی استفاده شده است. کنترل صحت مدل های به دست آمده نیز LED رگرسیون خطی (رگرسیون خطی) از طریق آزمون های آماری، مورد بررسی و تحلیل‌ قرار گرفته است‌. یکی از نتایج اصلی به دست آمده از مدل سازی چنین است که نرخ تصادفات تقریباً به صورت غیرخطی با افزایش درجه قوس (D) افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Accident Prediction Model on Curves for Two-Lane Rural Road

نویسندگان [English]

 • M. Saffarzadeh 1
 • A. Zamani 2
 • M. Saffarzadeh 1
 • Sh. Shabani 3

A review of data on road accident shows that approximately 50-60% of accidents occur on two lane rural roads. The other surveys reveal that half of these accidents happen on the road curves. It is very important that designers pay special attention to this matter. Road network has an important role for the transportation and carriage of goods and safe passage of vehicles. It is important LED رگرسیون خطی (رگرسیون خطی) to design a road according to guidelines of geometric designs of roads, with particular emphasis on safety. This research work has led to introduction of models for prediction of road accident on curves on two lane rural roads. This is a step forward for determining the location of accident black spots. A vast and through literature review was carried out to investigate factors affecting the road accident. Parameters, which had the most effect, were identified as geometry of road, radius of curvature, super elevation, curve length and sight distance. Accident data were collected for Khorasan province in Iran, data collected were analyzed and models were developed, the models were checked and calibrated for parameters mentioned above. The results obtained show that models are valid for identifying the accident black spot on two lane rural roads.

بایگانی دسته ی مقالات آموزشی

بررسی نقش عوامل کلیدی تجارت الکترونیک بر افزایش رضایت مشتری (مطالعه موردی شرکت تابلوکاران )

چکیده

هدف کلی تحقیق حاضر بررسی نقش عوامل کلیدی تجارت الکترونیک بر افزایش رضایت مشتری (مطالعه موردی شرکت تابلوکاران ) است؛ که بر اساس اطلاعات دریافت شده از شرکت تعداد آنها 70 شرکت صنعتی می باشد که جامعه آماري تحقيق حاضر مدیران ، معاونین و کارشناسان ارشد این شرکت ها می باشند که تعداد آنها 450 نفر می باشد . حجم نمونه آماری نیز برابر با جامعه آماری انتخاب شده است. ابزار جمع‌آوری اطلاعات شامل پرسشنامه استاندارد مقاله بیس هسیو و همکاران استفاده شده است . پس از سنجش روایی و پایایی و اطمینان از آن در اختیار نمونه آماری قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده‌های آماری از روش‌های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شد. بدین ترتیب که برای طبقه‌‌بندی، تخلیص و تفسیر داده‌های آماری از روش آمار توصیفی و در سطح استنباطی برای بررسی رابطه و تأثیر نقش عوامل کلیدی تجارت الکترونیک بر افزایش رضایت مشتری استفاده شده و به منظور بررسی نرمال بودن از آزمون کولموگروف اسمینروف و برای آزمودن معناداری فرضیات تحقیق از رگرسیون خطی، تحلیل عاملی تاییدی و مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده گردیده است . مدل تحقیقاتی در این مطالعه و ادبیات بازاریابی تحقیق شامل مجموعه ای از هفت (دو کیفیت سیستم، دو کیفیت اطلاعات و سه کیفیت خدمات) متغیر که انتظار می رود نقش عوامل موثر تجارت الکترونیک بر رضایت مشتری را در زمینه بنگاه به بنگاه در تجارت الکترونیک بررسی نماید .

واژگان کلیدی: عوامل کلیدی موفقیت، تجارت الکترونیک، رضایت مشتری

1-1- مقدمه

یکی از عوامل محیطی و تأثیرگذار بر سازمان، مشتریان یک سازمان است. صاحبنظران مدیریت، کسب رضایت مشتری را از مهمترین وظایف و مسئولیت‌های مدیریت سازمان‌ها برشمرده و لزوم پایبندی همیشگی و پایدار مدیران عالی به کسب رضایت مشتریان را پیش‌شرط موفقیت به حساب آورده‌اند. اطلاع از تصویر ذهنی سازمان نزد مشتریان، ضمن اینکه نقاط ضعف و قوت یک سازمان را بر ملا می‌سازد، زمینه را برای اتخاذ راهبردهای مناسب و ارتقای سطح عملکرد فراهم می‌آورد.

با ورود به هزاره سوم میلادی، بسیاری از مفاهیم در سازمان‌های پیشتاز مفهومی دیگر پیدا کرده‌اند و به تبع آن نقش جدیدی را در جوامع عهده‌دار شده‌اند. واژه مشتری نیز نتوانسته از این دگرگونی در امان بماند زیرا دیگر مفهوم آن صرفاً یک معامله تجاری را به ذهن متبادر نمی‌کند، بلکه امروزه روابط انسان‌ها در یک تعامل طرفینی مفهوم پیدا کرده است به طوری که هر فردی از یک طرف مشتری افراد دیگر است و از سویی دیگر خود مشتریانی دارد. امروزه به دست آوردن رضایت مشتریان کلیدی، جایگاهی مهم و حیاتی در اهداف سازمان‌ها به خود اختصاص داده است و مدیران به LED رگرسیون خطی (رگرسیون خطی) خوبی می‌دانند موفقیت آنها در راه رسیدن به اهداف کلان سازمان، در گرو جلب رضایت مشتریان است. رضایت مشتری، کلیدی برای حفظ وفاداری مشتری و عملکرد مالی برتر سازمان است.

از طرف دیگر تحولات پرشتاب در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات؛ تغییرات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای را موجب شده است. افزایش دسترسی عمومی مردم به اینترنت موجب شده تا امکان تجارت از طریق این تارنمای جهان گستر از جایگاه ویژه‌ای برخوردار شود از سوی دیگر ویژگی‌ها و مزایای تجارت الکترونیک از قبیل: عدم وجود محدودیت زمانی و مکانی در معاملات، دسترسی آسان به اطلاعات مورد نیاز، کاهش چشمگیر هزینه‌های معاملاتی، حذف کانالهای توزیع، ایجاد مدلهای کسب و کار نو و غیره باعث رشد چشمگیر آن شده است.

امروزه با رشد فزایندة توسعۀ جهانی تجارت الکترونیکی، کسب LED رگرسیون خطی (رگرسیون خطی) وکارها سعی می‌نمایند بیشتر از قبل با استفاده از تجارت الکترونیکی با مشتریان تعامل برقرار کنند و مزیت‌هاي رقابتی خویش را به دست آورند. بنابراین، رقابت میان فروشندگان برخط لحظه به لحظه شدیدتر شده و این واقعیت منجر به آگاهی بیشتر مشتریان در هنگام جست و جوي کالاها و خدمات از قیمت‌هاي بهینه می‌شود. تجارت الکترونیکی به صورت برخط از طریق وب سایت‌هایی که علایمی از رشد چشمگیر را در طول چند سال اخیر نشان دادند، صورت می‌پذیرد و بنابراین تجارت الکترونیکی مانند یک بازار وسیع است.

به گفته اندیشمندان علم مدیریت، شرکت‌هایی می‌توانند در عصر حاضر در بازار به رقابت بپردازند که با زبان و ابزارهای آن آشنا باشند. به گفته [1] مایکل پورتر (1992) اینترنت توانسته نقش گذشته استراتژی و رقابت را دگرگون سازد. همچنین خبرگان حوزه فناوری اطلاعات اعتقاد دارند که از ابتدای انقلاب صنعتی تا کنون، هیچ چیز به اندازه فناوری اطلاعات، ویژگی‌های محیط کسب و کار را تغییر نداده است. حال با توجه به گسترش روزافزون تجارت الکترونیک در ایران و افزایش تمایل به استفاده از آن پرسش اساسی این خواهد بود که چه عواملی بر موفقیت تجارت الکترونیک اثر دارند.

مدل تحقیقاتی در این تحقیق در شکل 1 نمایش داده شده است. بر اساس آی اس و ادبیات بازاریابی، مدل تحقیق شامل مجموعه ای از هفت (دو سیستم کیفیت، دو کیفیت اطلاعات و سه کیفیت خدمات) متغیرهای پیشین که انتظار می رود بر رضایت مشتری در زمینه تجارت الکترونیک تأثیر می گذارد. هر یک از متغیرها در مدل تحقيق و فرضيه ها در زير آمده است.

https://tablokaran.ir/wp-content/uploads/2021/08/download-e1628242623441.png 203 228 مدیر https://tablokaran.ir/wp-content/uploads/2019/10/tk-colored-1.png مدیر 2021-08-06 11:59:00 2021-08-06 14:17:20 بررسی نقش عوامل کلیدی تجارت الکترونیک بر افزایش رضایت مشتری (مطالعه موردی شرکت تابلوکاران )

راهنمای خرید تابلو ال ای دی ثابت

اگر قصد خرید یک تابلو تبلیغاتی را دارید، احتمالا اولین سوالی که برایتان پیش خواهد آمد اینست…

https://tablokaran.ir/wp-content/uploads/2019/11/tablokaran.jpg 348 847 مدیر https://tablokaran.ir/wp-content/uploads/2019/10/tk-colored-1.png مدیر 2019-11-10 19:57:06 2021-10-19 16:22:32 راهنمای خرید تابلو ال ای دی ثابت

معنی عبارت ROHS چیست؟

بعد از اینکه متوجه شدیم برخی همکاران محترم معنی عبارت ROHS را نمی دانند و یا آنرا با مارک قطعه اشتباه می گیرند، تصمیم گرفتیم تا مقاله ای در این رابطه بنویسیم که البته متوجه شدیم یکی از شرکت های همکار مطلب کاملی را گردآوری کرده اند و در ادامه آنرا آورده ایم.

معنی عبارت rohs | تابلوکاران

اگر هنگام خرید به جعبه محصولات سخت افزاری دقت کنید، حتماً لوگویی با عنوان RoHS Compliant بر روی آن مشاهده خواهید کرد. تقریبًا اکثر قطعات سخت افزاری و حتی الکترونیکی از این استاندارد استفاده می کنند. اما واقعاً RoHS چیست و به چه منظور بکار می رود؟

RoHS چیست؟

RoHS سرنام عبارت Restriction of Certain Hazardous Substances می باشد. در واقع این عبارت معرف قانونی است که در اروپا وضع شده و بر اساس توافقات، وجود ۶ ماده خطرناک برای سلامتی انسان و طبیعت را در محصولات الکترونیکی و خصوصاً قطعات کامپیوتری منع کرده است. این ۶ عنصر عبارتند از: کادمیوم، جیوه، کرومیوم، PBB ، BDE و سرب.

RoHS Compliant را با نام Lead-Free نیز می شناسند. البته عبارت اول مفهوم کاملتری را مورد توجه قرار می دهد. این قانون از تاریخ اول جولای ۲۰۰۶ به مرحله اجرا در آمد و از آن تاریخ تمامی محصولاتی که فاقد گواهینامه RoHS Compliant بودند بازار فروش خود را در اروپا مسدود شده یافتند. به همین دلیل سازندگان تجهیزات الکترونیکی موظف شدند عناصر ذکر شده را از محصولات خود حذف کنند تا بدین ترتیب بتوانند اجازه فروش در اروپا را کسب کنند.

اما مشکل اصلی اینجا بود که لحیم (که قطعات الکترونیکی را به PCB (تخته مدار) متصل می کند) از ترکیب ۶۰ درصدی قلع و ۴۰ درصدی سرب ایجاد می شد. لذا سازندگان تجهیزات الکترونیکی به سرعت بدنبال جایگزینی برای این ماده مهم اقدام کردند. عناصری چون نقره، مس و یا بیسموت جزو اولین گزینه های مورد استفاده معرفی شدند.

عناصر مشخصی که به جای لحیم مورد استفاده قرار گرفتند، خود مشکلاتی را بوجود می آوردند:

* دمای ذوب بالاتر از لحیم.

* مشکلات تعمیر: دقت تعمیرکار به این که کدام عنصر در هنگام ساخت بورد مورد استفاده قرار گرفته است و همانطور استفاده مجدد از ماده ای که حاوی سرب نباشد.

* تفاوت های ظاهری لحیم با عناصر جدید که ممکن بود کاربران را دچار اشتباه کند و تصور خراب بودن برد را به آنها القاء کند.

* در کنار این مشکلات علاوه بر پاک بودن عنصر برای اتصال قطعات روی بورد بایستی سایر قطعات نیز بطور کلی از وجود ۶ عنصر مورد تذکر پاک باشند که این نیز کاری دشوار به نظر می رسید.

اما چرا سرب؟

آنچه که همه ما می دانیم دشواری بازیافت محصولات الکترونیکی است. اکثر این تجهیزات الکترونیکی پس از مدتی به پایان عمر مفید خود می رسند و موارد زاید آنها سراسر زمین را فراخواهد گرفت. آنگاه آب موجود در باران اسیدی، سرب بکاررفته در قطعات را در خود حل کرده و سپس این آب جاری شده و مستقیماً به منابع زیر زمینی راه می یابد. به عبارتی بهتر می توان گفت به منابع آب آشامیدنی مردم روی زمین راه یافته است!

عنصر سرب تأثیرات بسیار خطرناکی بر سیستم ارگانیک بدن بخصوص سیستم عصبی مرکزی خواهد داشت و به راحتی می تواند هر ارگانی از بدن را تحت تأثیر مخرب خود قرار دهد. همچنین سیستم تولید مثل و “کلیه” نیز از جمله اعضایی هستند که از آسیب جدی سرب به دور نخواهند بود.

نکته مهم اینجاست که تفاوتی بین خوردن سرب و یا بوییدن آن وجود ندارد و در هر دو حالت تأثیر مشابهی خواهد داشت. گاهی نیز در درجات بالاتر سرب ممکن است زمان عکس العمل در بدن را افزایش دهد، ضعف در انگشتان را ایجاد کند و یا ضعف در مچ دست و قوزک پا را سبب گردد. تأثیر مخرب آن بر روی حافظه نیز محتمل خواهد بود. کم خونی نیز از نتایج خطرناک سرب بر روی بدن انسان است.

اما جالب اینجاست که با وجود این همه خطر و نیز وجود قانون Lead Free و RoHS Compliant در صنعت الکترونیک، مقدار کمی سرب در ساخت محصولات و تولیدات الکتریکی و الکترونیکی بکار می رود. تنها ۰٫۴۹ درصد از تمام سرب تولیدی جهان در قلع و تنها ۲% از آن در صنعت الکترونیک بکار گرفته می شود. اما جالب تر اینکه تولیدکنندگان باتری ۸۰% درصد سرب تولیدی را مورد استفاده قرار می دهند.

https://tablokaran.ir/wp-content/uploads/2019/11/RoHS-Compliant-300x280-215x193.jpg 193 215 مدیر https://tablokaran.ir/wp-content/uploads/2019/10/tk-colored-1.png مدیر 2019-11-10 00:25:12 2021-10-19 15:39:15 معنی عبارت ROHS چیست؟

تفاوت LED کلاهی و LED اوال

قبل از اینکه به بیان تفاوت LED کلاهی و LED اوال بپردازیم می خواهیم تا اندکی در موردشان صحبت کنیم.

چرا led کلاهی و led اوال

ال ای دی کلاهی در زبان انگلیسی “straw hat led”نامیده می شود که کلمه “straw hat” به معنی نوعی کلاه حصیری می باشد و به علت شباهتی که بین این ال ای دی و آن کلاه وجود داشت به آن led کلاهی گفته شده است. در مورد ال ای دی اوال نیز کلمه “oval” در زبان انگلیسی به معنی “بیضی” می باشد و از آنجایی که سطح مقطع led های اوال بیضی شکل است این نام را بر رویشان گذاشته اند.

شکل ظاهری

از نظر شکل ظاهری ال ای دی کلاهی به مانند اکثر led های دیگر دارای سطح مقطعی دایره ای شکل است. کلاهک آنها نیز بی رنگ است.در حالت خاموش نمی توان LED رگرسیون خطی (رگرسیون خطی) از ظاهرشان متوجه شد که نورشان چه رنگیست. اما همانطور که گفتیم ال ای دی اوال سطح مقطعی بیضی شکل دارد.کلاهک آنها به رنگ نوری است که از خود متصاعد می کنند.

تفاوت LED کلاهی و LED اوال | تابلوکاران

تفاوتهای بصری led کلاهی و led اوال

از نظر زاویه دید led های اوال زاویه دید بیشتری نسبت به led های کلاهی دارند و این امر در طول روز که نور طبیعی بیشتر است باعث می شود که اگر با زاویه (از کنار) به تابلو هایی که با ال ای دی اوال ساخته می شوند نگاه کنید نور بهتری داشته باشند. البته در شب و یا حتی سایه این تفاوت چندان به چشم نمی آید.

از نظر زیبایی نور ال ای دی های کلاهی دارای نوری درخشان تر هستند و حتی زمانی که تابلو خاموش باشد جلوه خوبی دارند در حالی که تابلو های ساخته شده با ال ای دی اوال در حالت خاموش این ویژگی را ندارند.

تفاوت قیمت

از نظر قیمت نیز در کیفیتی برابر led های کلاهی قیمت کمتری نسبت به led های اوال دارند.

کدام نوع از ال ای دی ها بیشتر استفاده میشوند

حال شاید این سوال برایتان پیش آمده باشد که با توجه به مزایا LED رگرسیون خطی (رگرسیون خطی) و معایبی که ذکر شد برای ساخت تابلو ثابت از چه نوع ال ای دی ای استفاده کنیم بهتر است؟ هر چند که این موضوع به سلیقه و نظر تابلوساز و مشتری مربوط می شود.

اما می توانیم بگوییم که مطابق تجربیات ما و آمارهایی که از همکاران سراسر کشور در اختیار داریم،برای ساخت تابلو ثابت ۷۰ درصد از ال ای دی کلاهی استفاده میکنند و مابقی آنها با ال ای دی اوال.

ساخت تابلو ثابت

تفاوت LED کلاهی و LED اوال

تفاوت LED کلاهی و LED اوال

تفاوت LED کلاهی و LED اوال | تابلوکاران

ساخت تابلو ثابتساخت تابلو ثابت

تفاوت LED کلاهی و LED اوال

تفاوت LED کلاهی و LED اوال

https://tablokaran.ir/wp-content/uploads/2019/11/oval-strawhat-215x146.jpg 146 215 مدیر https://tablokaran.ir/wp-content/uploads/2019/10/tk-colored-1.png مدیر 2019-11-09 22:41:42 2021-10-20 18:55:08 تفاوت LED کلاهی و LED اوال

ال ای دی به زبان ساده

سالها پیش بشر توانست با عبور جریان الکتریکی از لامپ های رشته ای نور را به شکلی متفاوت تر…

https://tablokaran.ir/wp-content/uploads/2019/11/1-215x193.jpg 193 215 مدیر https://tablokaran.ir/wp-content/uploads/2019/10/tk-colored-1.png مدیر 2019-11-09 22:28:15 2019-11-10 00:29:30 ال ای دی به زبان ساده

مقاومت به زبان ساده

مقاومت ها یکی از معروف ترین و در عین حال پرکاربردترین قطعات در مدارات برق و الکترونیک هستند که از لحاظ نوع، مشخصات و کاربرد دارای انواع مختلفی می باشند.

پاورپوینت مدل نرمال: مدل رگرسیون خطی نرمال کلاسیک (اقتصاد سنجی فصل چهارم),پاورپوینت مدل نرمال,پاورپوینت مدل رگرسیون خطی نرمال کلاسیک-پاورپوینت مدل نرمال: مدل رگرسیون خطی نرمال کلاسیک (درس اقتصاد سنجی فصل چهارم)

علوم انسانی
پاورپوینت مدل نرمال: مدل رگرسیون خطی نرمال کلاسیک (درس اقتصاد سنجی فصل چهارم)
پاورپوینت مدل نرمال: مدل رگرسیون خطی نرمال کلاسیک (اقتصاد سنجی فصل چهارم),پاورپوینت مدل نرمال,پاورپوینت مدل رگرسیون خطی نرمال کلاسیک
برای مراجعه به سایت اصلی عنوان پاورپوینت مدل نرمال: مدل رگرسیون خطی نرمال کلاسیک (درس اقتصاد سنجی فصل چهارم) روی لینک زیر کلیک کنید…

علوم انسانی پاورپوینت مدل نرمال: مدل رگرسیون خطی نرمال کلاسیک (درس اقتصاد سنجی فصل چهارم) 1919224

علوم انسانی دانلود پاورپوینت معرفی تکنیک FMEA و اهداف آن دانلود پاورپوینت معرفی تکنیک FMEA و اهداف آن برای مراجعه به سایت اصلی عنوان دانلود پاورپوینت معرفی تکنیک FMEA و اهداف آن روی لینک زیر کلیک کنید. رفتن به سایت…

فنی و مهندسی پاورپوینت کاخ آپادانا شوش (داریوش اول) پاورپوینت, کاخ آپادانا شوش, (داریوش اول) برای مراجعه به سایت اصلی عنوان پاورپوینت کاخ آپادانا شوش (داریوش اول) روی لینک زیر کلیک کنید. رفتن به سایت اصلی فنی و مهندسی پاورپوینت…

فنی و مهندسی دانلود کد متلب برای تولباکس پشتیبانی دوربین MATLAB Support Package for IP Cameras دانلود کد متلب برای تولباکس پشتیبانی دوربین MATLAB Support Package for IP Cameras برای مراجعه به سایت اصلی عنوان دانلود کد متلب برای تولباکس…

فنی و مهندسی پاورپوینت کامل تحلیل ویلا بارنزدال.ppt ویلا بارنزدال, پاورپوینت تحلیل ویلا بارنزدال, ppt برای مراجعه به سایت اصلی عنوان پاورپوینت کامل تحلیل ویلا بارنزدال.ppt روی لینک زیر کلیک کنید. رفتن به سایت اصلی فنی و مهندسی پاورپوینت کامل…

عمومی و آزاد پاورپوینت درباره کرم شناسی و خصوصیات آن کرم شناسی و خصوصیات آن,کرم ,شناسی, و ,خصوصیات, آن, برای مراجعه به سایت اصلی عنوان پاورپوینت درباره کرم شناسی و خصوصیات آن روی لینک زیر کلیک کنید. رفتن به سایت…

فنی و مهندسی پاورپوینت سیستمهای VVT پاورپوینت سیستمهای VVT ,پاورپوینت ,سیستمهای VVT , تایمینگ متغیر سوپاپ, سوپاپ, VVT , برای مراجعه به سایت اصلی عنوان پاورپوینت سیستمهای VVT روی لینک زیر کلیک کنید. رفتن به سایت اصلی فنی و مهندسی…

علوم انسانی دانلود پاورپوینت محیط دایره ریاضی پایه پنجم دبستان دانلود پاورپوینت محیط دایره ریاضی پایه پنجم دبستان,پاورپوینت محیط دایره, ریاضی پایه پنجم دبستان, برای مراجعه به سایت اصلی عنوان دانلود پاورپوینت محیط دایره ریاضی پایه پنجم دبستان روی لینک…

کتاب ، جزوه خلاصه کتاب مدیریت جامع برند(مکاتب ارزشگذاری و توسعه برند ملی) نویسنده حمید خداداد حسینی و مهران رضوی- منبع دانشجویان پیام نور خلاصه کتاب مدیریت جامع برند,مکاتب ارزشگذاری و توسعه برند ملی, نویسنده حمید خداداد حسینی,مهران رضوی, منبع…

کتاب ، جزوه پاورپوینت دستور زبان و ادبیات فارسی 2 پاورپوینت دستور زبان , زبان فارسی , پاورپوینت , دستور زبان فارسی , فارسی 2 , فارسی دو برای مراجعه به سایت اصلی عنوان پاورپوینت دستور زبان و ادبیات فارسی…

فنی و مهندسی دانلودتحقیق اصول طراحی خیابان شهری خیابان شهری,اصول طراحی خیابان شهری,مقاله اصول طراحی خیابان شهری برای مراجعه به سایت اصلی عنوان دانلودتحقیق اصول طراحی خیابان شهری روی لینک زیر کلیک کنید. رفتن به سایت اصلی فنی و مهندسی…

علوم انسانی بررسی نظام پيشنهادها نظام پیشنهادها, تحقیق نظام پیشنهادها, دانلود تحقیق در مورد نظام پیشنهادها, دانلود LED رگرسیون خطی (رگرسیون خطی) تحقیق نظام پیشنهادها, تحقیق در موردنظام پیشنهادها, پاورپو? برای مراجعه به سایت اصلی عنوان بررسی نظام پيشنهادها روی لینک زیر کلیک کنید. رفتن…

علوم پزشکی پاورپوینت نقش مکمل یاری در سلامت دانش آموزان و چالشهای مصرف خودسرانه مکمل ها -32 اسلاید پاورپوینت, نقش, مکمل,یاری, در,سلامت, دانش, آموزان, و ,چالش,ها,ی ,مصرف, خودسرانه, مکمل ,ها ,اهمیت, تغذیه, دانش, آموزان, کمبود, کلسیم ,روی, آهن ,عوارض,غ برای…

گرافیک ، هنر دیجیتال ، طراحی پازل سه بعدی عقاب لیزر,وکتور,برش,کورل,کرل,طرح برای مراجعه به سایت اصلی عنوان پازل سه بعدی عقاب روی لینک زیر کلیک کنید. رفتن به سایت اصلی گرافیک ، هنر دیجیتال ، طراحی پازل سه بعدی عقاب…

فنی و مهندسی پاورپوینت بررسی و ارزیابی موتورهای شش زمانه - 39 اسلاید پاورپوینت, بررسی, و ,ارزیابی ,موتور,ها,ی ,شش, زمانه ,مزایای, دومین,اولین,سیکل, چهار ,فرایند,ی, احتراق ,خارجی, چند ,گانه, سوز, بودن ,تحقیق ,مقاله, پر? برای مراجعه به سایت اصلی عنوان پاورپوینت…

فنی و مهندسی پاورپوینت روش های تشخیص تقلبات شیر پاورپوینت, روش های ,تشخیص تقلبات, شیر برای مراجعه به سایت اصلی عنوان پاورپوینت روش های تشخیص تقلبات شیر روی لینک زیر کلیک کنید. رفتن به سایت اصلی فنی و مهندسی پاورپوینت…

کتاب ، جزوه Advanced UAV Aerodynamics, Flight Stability and Control. Novel Concepts, Theory and Applications آیرودینامیک, UAV, پایداری برای مراجعه به سایت اصلی عنوان Advanced UAV Aerodynamics, Flight Stability and Control. Novel Concepts, Theory and Applications روی لینک زیر کلیک…

نرم افزار های آماده پکیج کسب درآمد 300 هزار تومان در 30 دقیقه بهترین کتاب ها برای ثروتمند شدن, ثروتمندان خودساخته برای مراجعه به سایت اصلی عنوان پکیج کسب درآمد 300 هزار تومان در 30 دقیقه روی لینک زیر کلیک…

علوم انسانی پاورپوینت با موضوع باورها و باید ها بر اساس ایات 1 تا 7 سوره بقره باورها و باید ها , بر اساس ایات 1 تا 7 سوره بقره , بقره برای مراجعه به سایت اصلی عنوان پاورپوینت با…

نرم افزار های آماده ترمیم شماره سریال سامسونگ n900 رایگان,سامسونگ,n900,نوت 3,شماره سریال,imei,ترمیم,تعمیر,ریست,بازگردانی,samsung,note3,free برای مراجعه به سایت اصلی عنوان ترمیم شماره سریال سامسونگ n900 روی لینک زیر کلیک کنید. رفتن به سایت اصلی نرم افزار های آماده ترمیم شماره سریال سامسونگ…

علوم انسانی دانلود تحقیق تجارت الكترونيك دانلود تحقیق تجارت الکترونیک, تحقیق تجارت الکترونیک,تجارت الکترونیک,تجارت, الکترونیک, برای مراجعه به سایت اصلی عنوان دانلود تحقیق تجارت الكترونيك روی لینک زیر کلیک کنید. رفتن به سایت اصلی علوم انسانی دانلود تحقیق تجارت الكترونيك…

فنی و مهندسی تحقیق درباره ESD قطع جریان گاز ثبت,جریان برای مراجعه به سایت اصلی عنوان تحقیق درباره ESD قطع جریان گاز روی لینک زیر کلیک کنید. رفتن به سایت اصلی فنی و مهندسی تحقیق درباره ESD قطع جریان گاز…

گرافیک ، هنر دیجیتال ، طراحی قبض کمک به مسجد قبض کمک به مسجد,قبض,لایه باز,مسجد برای مراجعه به سایت اصلی عنوان قبض کمک به مسجد روی لینک زیر کلیک کنید. رفتن به سایت اصلی گرافیک ، هنر دیجیتال ، طراحی…

علوم انسانی پاورپوینت آسیب های کودکان پاورپوینت آسیب های کودکان,پاورپوینت کودکان,پاورپوینت آسیب کودکان برای مراجعه به سایت اصلی عنوان پاورپوینت آسیب های کودکان روی لینک زیر کلیک کنید. رفتن به سایت اصلی علوم انسانی پاورپوینت آسیب های کودکان 1939372

علوم پزشکی پاور پوينت در مورد شیوع مشکلات روانی، خانوادگی و اجتماعی و بیماری ایدز پاور پوینت در مورد شیوع مشکلات روانی, خانوادگی و اجتماعی و بیماری ایدز,پاور پوینت شیوع مشکلات روانی, خانوادگی و اجتماعی و بیماری ایدز برای مراجعه…

فنی و مهندسی دانلود پاورپوینت معماری نرم افزار دانلود پاورپوینت معماری نرم افزار برای مراجعه به سایت اصلی عنوان دانلود پاورپوینت معماری نرم افزار روی لینک زیر کلیک کنید. رفتن به سایت اصلی فنی و مهندسی دانلود پاورپوینت معماری نرم…

علوم انسانی نقشه اتوکد شهر میاندواب نقشه اتوکد شهر میاندواب برای مراجعه به سایت اصلی عنوان نقشه اتوکد شهر میاندواب روی لینک زیر کلیک کنید. رفتن به سایت اصلی علوم انسانی نقشه اتوکد شهر میاندواب 1913006

علوم انسانی نظریه قرار اجتماعی چیست ؟ اجتماعی , اجتماعی بودن , نظریه قرار اجتماعی , برای مراجعه به سایت اصلی عنوان نظریه قرار اجتماعی چیست ؟ روی لینک زیر کلیک کنید. رفتن به سایت اصلی علوم انسانی نظریه قرار…

فنی و مهندسی دانلود پاورپوینت روش هاي طبقه‌بندي سبزي‌ها - 23 اسلاید دانلود پاورپوینت روش های طبقه‌بندی سبزی‌ها 23 اسلاید برای مراجعه به سایت اصلی عنوان دانلود پاورپوینت روش هاي طبقه‌بندي سبزي‌ها - 23 اسلاید روی لینک زیر کلیک کنید. …

گرافیک ، هنر دیجیتال ، طراحی دانلود الگوی برش پنل مشبک و دکوراتیو (طرح وکتور) - کد 2048 طرح, وکتور, نقشه, الگو, برش, لیزر, سی ان سی, تایل, پنل, پارتیشن, دیوایدر, سپریتور, جدا کننده برای مراجعه به سایت اصلی عنوان…

فنی و مهندسی تقويت سازه هاي بتن آرمه بوسيله FRP تقویت سازه های بتن آرمه بوسیله FRP برای مراجعه به سایت اصلی عنوان تقويت سازه هاي بتن آرمه بوسيله FRP روی لینک زیر کلیک کنید. رفتن به سایت اصلی فنی…

عمومی و آزاد پاورپوینت با عنوان حافظه و یادگیری در100اسلاید قابل ویرایش پاورپوینت , عنوان ,حافظه,یادگیری , اسلاید ,ویرایش برای مراجعه به سایت اصلی عنوان پاورپوینت با عنوان حافظه و یادگیری در100اسلاید قابل ویرایش روی لینک زیر کلیک کنید. رفتن…

گرافیک ، هنر دیجیتال ، طراحی فایل سه بعدی آماده cnc منبت پایه تکی 125 ,سی ان سی, Cnc ,سی ان سی فایل,فایل اس تی ال,فایل سه بعدی,فایل دو بعدی,فایل اس تی ال سه بعدی,فروش فایل اس تی ال سه…

فنی و مهندسی پاورپوینت آشنايي با طراحي سيستم آبياري قطره اي پاورپوینت آشنایی با طراحی سیستم آبیاری قطره LED رگرسیون خطی (رگرسیون خطی) ای ,پاورپوینت آبیاری قطره ای ,پاورپوینت سیستم آبیاری قطره ای برای مراجعه به سایت اصلی عنوان پاورپوینت آشنايي با طراحي سيستم آبياري…

علوم انسانی پاورپوینت درباره ارزیابی تست های تشخیصی پاورپوینت درباره ارزیابی تست های تشخیصی , پاورپوینت ارزیابی تست های تشخیصی برای مراجعه به سایت اصلی عنوان پاورپوینت درباره ارزیابی تست های تشخیصی روی لینک زیر کلیک کنید. رفتن به سایت…

علوم پایه پاورپونت با موضوع نمودارهای تعادلی در 20 اسلاید قابل ویرایش پاورپونت, موضوع ,نمودارهای,تعادلی , اسلاید , ویرایش برای مراجعه به سایت اصلی عنوان پاورپونت با موضوع نمودارهای تعادلی در 20 اسلاید قابل ویرایش روی لینک زیر کلیک کنید. …

سنجش شاخص‌های کالبدی مؤثر بر مؤلفه زیبایی‌شناسی در توسعه‌های شهری معاصر (مطالعه موردی: نواحی آماده‌سازی شده در شهر یزد)

در طرح‌های آماده‌سازی زمین به‌عنوان مهم‌ترین الگوی توسعه شهری دهه‌های اخیر باوجود تأکید بر برنامه‌ریزی کاربری زمین، جمعیت و حمل‌ونقل، توجه کمتری به کیفیت‌های محیطی شده است. همین امر سبب گردیده تا این بافت‌های شهری شرایط بسیار سطح پایینی از جنبه‌های کیفی محیط و سیما و منظر شهری دارا باشند و در نتیجه نتوانند برای ساکنان خود، محیطی جذاب و آرام ایجاد کنند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و سنجش شاخص‌های کالبدی مؤثر بر مؤلفه زیبایی‌شناسی از دیدگاه شهروندان ساکن در سه محدوده که در دهه‌های اخیر و در نتیجه طرح‌های آماده‌سازی زمین شکل ‌گرفته‌اند، انجام شده است. این پژوهش از نوع پژوهش‌های کاربردی و با روش پیمایشی و همبستگی و به کمک پرسشنامه و مطالعات اسنادی انجام شده است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران معادل 100 خانوار در هر کدام از مناطق مورد مطالعه برآورد شده و از شیوه نمونه‌گیری تصادفی نیز برای تکمیل پرسشنامه­ها استفاده شده است. روایی ظاهری پرسشنامه به کمک اساتید دانشگاه یزد و پایایی آن به‌وسیله آزمون آلفای کرونباخ تأیید گردید. به ‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آزمون‌های آماری رگرسیون خطی چندگانه و آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده و از آزمون‌های دوربین واتسون جهت بررسی هم خطی متغیرها و کولموگراف_اسمیرنوف برای تشخیص نرمال بودن توزیع داده‌های پژوهش و همچنین برای تبیین معنی­داری مدل رگرسیونی چندگانه از روش تحلیل واریانس ANOVA استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که از شاخص‌های بیست­گانه مطالعه شده، در هر کدام از محدوده‌ها تمامی شاخص‌ها دارای اثر مستقیم و معنی­‌دار بر مؤلفه زیبایی‌شناسی هستند. به ‌صورت کلی شاخص‌های عدم تکرار و یکنواختی بدنه‌ها، تناسب عرض معابر شهری و پیوستگی جداره مهم‌ترین شاخص‌های مشترک مؤثر بر مؤلفه زیبایی‌شناسی بوده و دارای رابطه مستقیم و معنی­دار از دیدگاه شهروندان هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Measuring physical indices affecting the aesthetic component in the contemporary urban developments (Case Study: Site and Services Projects in Yazd)

نویسندگان [English]

 • Mahdi Montazerolhodjah 1
 • B N 2
 • mojtaba sharifnejad 3
 • Z F 4

1 دانشکده هنر و معماری دانشگاه یزد

چکیده [English]

Rapid sprawl of urban areas in Iranian cities in the last few decades was the result of two population growth factors: (1) natural increase in population, and (2) migration to urban areas. These conditions are aggravated during times of transition from a pre-industrial society to an industrial one. This trend has led to a shortfall in many sectors, primarily housing. One of the innovative schemes in response to this problem in many cities like Yazd, which has received wide acknowledgement, has been “sites-and-services” scheme. In a sites-and-services scheme, the preparation of land and procurement of infrastructure and services are the responsibility of the project authorities. Depending on the investment made, resources available, the implementing agency or degree of organization of the beneficiaries, sites-and-services schemes were activated in a number of differing ways in Yazd. These types of schemes provide only what the households cannot easily get or afford themselves: a plot of land with basic, essential utilities (clean water, sanitation, flood protection, security lighting, etc.) and municipal services (waste collection, schools, etc.). Sites-and-services projects have formed the main pattern of urban development during the past decades in Yazd. However, many of these projects have had a planning oriented process, have just focused on land use planning, population density and transportation and have ignored the environmental qualities. These condition has created urban textures with very poor quality, image and townscape. Although there are references to the aesthetic aspect and its role in urban contexts in some of these layouts, what is witnessed in reality is discrepancies between buildings and spaces and, LED رگرسیون خطی (رگرسیون خطی) therefore, their lack of visual appeal. Meanwhile, the visual environment in urban contexts is composed of a sophisticated structure of physical and non-physical elements; it is the cognitive joint between humans and their environments; it can facilitate people’s perception and evaluation of their living context and boost their environmental comprehensibility. The objective of this research is to assess the physical indicators affecting the aesthetic component in contemporary urban developments formed as a result of site and services projects during the past four decades in different regions of Yazd. The related literature was reviewed to collect information and determine the study criteria regarding the physical indicators of aesthetic component in urban areas. The results from the literature review and observation survey served very well in codifying the variables and attributes for developing the questionnaire to examine the resident’s perception of the aesthetic components in their neighborhoods. The questionnaire survey was done in 3 selected regions (region 10 in Imamshahr, 92 hectare project in Azadshahr and 93 hectare Kowsar project in Safayeh) that have been formed in difference times. A sample of 100 participants was selected randomly from residents in each region. Pearson correlation and regression analyses were performed. According to this study, the effect of any physical indicator is different from a region to another. Nevertheless, the width of the road and façade continuity has been mentioned in all the three studied regions. After that, visual balance and architectural style have an important role in the aesthetic component. The findings may also be used to improve the site and services scheme strategies and design guidelines regarding future urban development in Yazd and other cities in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

 • environmental quality
 • Aesthetic Component
 • Physical Indicator
 • Site and Services Scheme
 • Yazd
مراجع

ABBASI, Z. 2017. Aesthetic criteria and urban desirable Facades with emphasis on Local identity (case study: Between Motahhari Square to the intersection of Hojjat Shahr Street in Qom). Urban Management, 16, 255-276. [in Persian]

AMINZADEH, B., SHARIFI, M. & FORUGHIFAR, M. 2014. Comparison of Urban Landscape Perception of Experts and Users; Case Study: Adl Khomeini Square, Mashhad. Urban Studies, 73-80. [in Persian]

AZIZI, M. M. 2001. Housing and its position in urban development policies. Proceedings of the Conference on Housing, Employment and Sustainable Development. [in Persian]

CENGIZ, C., CENGIZ, B. & BEKCI, B. 2012. Environmental quality analysis for sustainable urban public green spaces management in Bartm, Turkey. Journal of Food Agriculture & Environment, 10, 938-946.

CRAWFORD, P., LEE, E. & BEATTY, M. 2015. Aesthetic perception of urban streetscapes and the impact of form-based codes and traditional zoning codes on commercial signage. Current Urban Studies, 3, 199.

DANESHPOUR, S. A. & PARIVAR, P. 2013. Improving the ecological and aesthetic performance of Urban Riverside Landscape using Analytical Hierarchy Process (Rudderekan, Tehran). Environmental Researches, 4, 105-116. [in Persian]

DEWBERRY, S. O. & RAUENZAHN, L. N. 2008. Land development handbook. Mc graw_hall professional, 3d edition, p879.

GAROUSI, S. & SHAMSALDINI, M. 2014. The Effect of Environmental Quality of Residential Neighborhoods on the Health of Residents in Kerman. Urban sociological studies, 4, 51-74. [in Persian]

GOLKAR, K. 1999. An Investigation into the Definition of Urban Design. The centre of Iranian Urbanism & Architecture studies and Researches, Tehran, Iran. [in Persian]

HOLM, I. 2006. Ideas and Beliefs in Architecture and Industrial design: How attitudes, orientations, and underlying assumptions shape the built environment, AHO.

KARIMI MOSHAVER, M. 2013. Approaches and methods in urban aesthetics. Bagh-e Nazar, 47-56. [in Persian]

KELVAN, C. E. 2015. Realizability and pathology of Urban Development Projects Implementation (Site & Services Projects in Yazd) and Presenting Operational Strategies. Yazd Roads & Urban Development Directorate. [in Persian]

MOSHAVER, M. K. & ASARI, H. A. 2014. The effect of tall facades complexity on the aesthetic quality of urban landscape (the case study: Tehran-Iran). Applied mathematics in Engineering, Management and Technology,LED رگرسیون خطی (رگرسیون خطی) 2, 146-156. [in Persian]

MOTEVALLI, M. 2010. ASSESSING THE BEAUTY OF DARABAD DISTRICT IN TEHRAN BASED ON SERIAL VISION. Armanshahr, 3, 123-139. [in Persian]

NASAR, J. L. 1994. Urban design aesthetics: The evaluative qualities of building exteriors. Environment and behavior, 26, 377-401.

QUERCIA, D., O'HARE, N. K. & CRAMER, H. Aesthetic capital: what makes London look beautiful, quiet, and happy? Proceedings of the 17th ACM conference on Computer supported cooperative work & social computing, 2014. ACM, 945-955.

RAFIEIAN, M., TAGHVAEI, A., KHADEMI, M. & ALIPOUR, R. 2012. Comparative Study of Quality Assessment Approaches in Urban Public Spaces Design. Journal of The Scientific Society of Architecture and Urbanism, 4, 35-43. [in Persian]

RAZZAGHI, A. S., KHALLAGHI, G. & SHAHBAZI, S. EXAMINING THE COMPONENTS OF THE AESTHETICS ASSESSMENT OF URBAN PEDESTRIAN ROADS, THE CASE OF HEFDAH-E-SHAHRIVAR STREET, TEHRAN, IRAN. [in Persian]

RORTY, R. M. & RORTY, R. 1991. Objectivity, relativism, and truth: philosophical papers, Cambridge University Press.

SADEGHI, A. R., POURJAFAR, M., TAGHVAEE, A. A. & AZADFALLAH, P. 2014. Explanation of environmental aesthetic factors of urban design. Current World Environment, 9, 502.

SAEEDNIA, A. 2004. The Green Book of the Guide of Municipalities, Tehran, Publications of the Organization of Municipalities and Villages of the Country. [in Persian]

SOHRABIAN, G. & HABIB, F. 2016. Aesthetics Component of Urban Night Scape. Urban Management, 14, 187-204. [in Persian]

TVEIT, M., ODE, Å. & FRY, G. 2006. Key concepts in a framework for analysing visual landscape character. Landscape research, 31, 229-255.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا