فارکس حرفه ای در ایران

آرمان تحلیل

ناموجود -->

انتخاب آرمان در برنامه‌ریزی آرمانی چندگزینه‌یی از طریق تحلیل مؤلفه‌های اصلی اعداد فازی شهودی بازه‌یی

مهم‌ترین مشکل مدل‌های برنامه‌ریزی آرمانی چندگزینه‌یی انتخاب آرمان با توجه به محدودیت اطلاعات است. در این مقاله، مدل برنامه‌ریزی آرمانی چندگزینه‌یی در حالتی که باید گروه بزرگی از تصمیم گیرندگان آرمان تحلیل آرمان‌ها را تعیین کنند، در نظر گرفته شده است. به‌منظور ادغام نظرات و انتخاب آرمان از الگوریتم تحلیل مؤلفه‌های اصلی برای اعداد فازی شهودی بازه‌یی (I‌V‌I‌F) استفاده شده است. به‌منظور بررسی عملکرد سازوکار پیشنهادی، یک مثال عددی از پیشینه‌ی تحقیق انتخاب و حل شده است. رویکرد پیشنهادی قادر است نظرات و درجه‌ی تردید تصمیم‌گیرندگان با منافع مختلف را در مدل وارد کند. رویکردهای پیشین علاوه‌بر در نظر نگرفتن تردید تصمیم‌گیرندگان در انتخاب آرمان‌ها، مستلزم تعریف متغیرهای متعددی هستند که موجب افزایش پیچیدگی محاسباتی می‌شود؛ اما رویکرد پیشنهادی از طریق انتخاب یک یا تعداد محدودی آرمان با استفاده از الگوریتم I‌V‌I‌F-P‌C‌A موجب کاهش پیچیدگی محاسباتی می‌شود.

کلیدواژه‌ها

  • برنامه‌ریزی آرمانی چندگزینه‌یی
  • فازی شهودی بازه‌یی
  • تحلیل مؤلفه‌های اصلی
  • عدم قطعیت
  • درجه‌ی تردید

عنوان مقاله [English]

Development of Multi-Choice Goal Programming by Applying the Interval- Valued Fuzzy Principal Component Analysis for Goal Selection

نویسندگان [English]

  • Z. Kaheh
  • N. N‌a‌h‌a‌v‌a‌n‌d‌i
  • R. B‌a‌r‌a‌d‌a‌r‌a‌n K‌a‌z‌e‌m‌z‌a‌d‌eh

D‌e‌p‌t. o‌f I‌n‌d‌u‌s‌t‌r‌i‌a‌l a‌n‌d S‌y‌s‌t‌e‌m‌s E‌n‌g‌i‌n‌e‌e‌r‌i‌n‌g T‌a‌r‌b‌i‌a‌t M‌o‌d‌a‌r‌e‌s U‌n‌i‌v‌e‌r‌s‌i‌t‌y

Determining a unique goal in Goal Programming (GP) method for each objective function due to restriction of information is difficult and inefficient. To overcome this problem, a type of goal programing methods called multiple-choice goal programing has been developed, in which multiple levels introduced for each objective. In this paper, the goals are considered as alternatives, which decision-makers express their agreement or disagreement with them through interval-valued intuitive fuzzy numbers (IVIFNs). In the complex multi-attribute large-group decision making problems where attribute values are interval-valued fuzzy numbers, the number of decision attributes is often large and their correlation degrees are high, which increase the difficulty of decision making and thus influence the accuracy of the result. To integrate multiple opinion with a high degree of correlation and choosing a goal, a principal component analysis algorithm for interval-valued intuitive fuzzy numbers (IVIF-PCA) is applied. IVIF-PCA model represents major information of original attributes, effectively reduces the dimensions of attribute spaces, and synthesizes original attributes into several relatively independent comprehensive variables. The proposed approach has enabled to consider the opinions of decision makers with different interests in large groups and the degree of their Doubt in the model, also it can reduce the computational complexity through selecting a limited number of goals through a scientific and accurate method based on IVIF-PCA Algorithm. To evaluate the performance of the proposed mechanism, a numerical example is presented and solved. Previous approaches, in addition to their inability for considering the decision makers’ doubt degree in goal definition, require to identify several variables to take into account the aspirations set by a large group of decision makers, which increase the computational complexity. In contrast, the proposed approach in addition to considering the decision makers’ doubt degree in goal definition, reduce the computational complexity through IVIF- PCA Algorithm.

تحلیل راهبردی تحقق آرمان فلسطین در پرتوی بیداری اسلامی در خاورمیانه و شمال آفریقا

با آغاز تحول­های اخیر جهان عرب و سقوط نظام های برخی کشورهای عربی و همچنین گسترش تفکرهای اسلامی، زمینه های ایجاد موج جدید بیداری اسلامی به­وجودآمده و به­نظرمی رسد این موج در سال های اخیر، دوباره پویایی خود را یافته­است. بیداری اسلامی به­عنوان فرصتی برای تحقق آرمان فلسطین محسوب­می شود که عملی­شدن آن به تحلیل، بررسی و ارائه راهکارهایی علمی و اجرایی، نیازمند است. این مقاله درصدد پاسخگویی به این پرسش است که «برمبنای روش تحلیل راهبردی swot» و با توجه به فرصت بیداری اسلامی، راهبردهای مناسب و ممکن برای تحقق آرمان فلسطین کدام­اند؟»؛ در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل راهبردی سعی­شده نقاط قوت قضیه فلسطین، مانند مقاومت، حمایت عمومی، حمایت خارجی و نقاط ضعف آن نظیر اختلاف­های درونی، مشکلات اقتصادی، عدم وجود تشکیلات منسجم و رهبری واحد و همچنین تهدیدهای پیش روی آن، مانند سیاست خارجی هوشمند، شهرک­سازی و اقدام­های دستگاه امنیتی رژیم صهیونیستی و نیز، اقدام­های جریان محافظه­کار منطقه خاورمیانه ضد جریان مقاومت شناسایی­شوند. با مدنظر قراردادن فرصت مناسب بیداری اسلامی درپی تحول­های اخیر در جهان عرب، تلاش­هایی به­منظور ارائه راهبردهای نهادینه­کردن ایدئولوژی اسلامی، راهبرد حرکت تشکیلاتی و راهبرد گسترش وحدت انجام­شده­اند که به­نظرمی رسد برای پیشبرد بیداری اسلامی در مسیر صحیح و اصیل آن می بایست، در جهت این راهبردها حرکت­کرد. واژگان کلیدی: آرمان فلسطین، بیداری اسلامی، تحلیل راهبردی، خاورمیانه، شمال آفریقا

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

پارادایم مقاومت و بیداری اسلامی در پرتو تحولات شمال آفریقا و خاورمیانه

منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در یکی دو سال گذشته عرصه تحولات سیاسی و اجتماعی قابل‌توجهی شده‌است که پایه‌های ساختار سیاسی و فضای فرهنگی، آنها را به شدت دگرگون‌کرده‌است. عنوان بیداری اسلامی کلیدواژه مناسبی برای این دگرگونی بوده‌است. در همین راستا مفروضه نگارندگان مقاله آن است که از منظر گفتمان انقلاب اسلامی سال 1357 شمسی، زمینه‌های فکری جنبش بیداری اسلامی در پیوندهای معنایی با انقلاب اسلامی ایرا.

تاثیرات بیداری اسلامی خاورمیانه و شمال آفریقا بر امنیت ملی ج.ا.ایران

هدف مقاله حاضر بررسی تاثیرات بیداری اسلامی در خاورمیانه و شمال آفریقا بر امنیت ملی ج.ا.ایران می‌باشد. در این راستا چارچوب نظری «امنیت در مکتب کپنهاگ» به عنوان چارچوب مفهومی مناسب و جامع برای بررسی بیداری اسلامی خاورمیانه و شمال آفریقا و همچنین تاثیرات آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران مورد بهره برداری قرار گرفته است. بیداری اسلامی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، چالش‌ها و تاثیرات عمیقی بر .

پارادایم مقاومت و بیداری اسلامی در پرتو تحولات شمال آفریقا و خاورمیانه

منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در یکی دو سال گذشته عرصه تحولات سیاسی و اجتماعی قابل توجهی شده است که پایه های ساختار سیاسی و فضای فرهنگی، آنها را به شدت دگرگون کرده است. عنوان بیداری اسلامی کلیدواژه مناسبی برای این دگرگونی بوده است. در همین راستا مفروضه نگارندگان مقاله آن است که از منظر گفتمان انقلاب اسلامی سال 1357 شمسی، زمینه های فکری جنبش بیداری اسلامی در پیوندهای معنایی با انقلاب اسلامی ایرا.

بیداری اسلامی در منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا و واکنش ایالات متحده نسبت به آن

پرسش اصلی این پژوهش این است که آمریکا در مقابل بیداری اسلامی مردم کشورهای عربی غرب آسیا و شمال آفریقا چه واکنشی داشته است؟ فرضیه ما این است که قیام‌های مردم کشورهای عربی منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا که منجر به سقوط رژیم‌های دیکتاتوری دست نشانده غرب گردیده بود، نظام سلطه غرب و در رأس آن، ایالات متحده آمریکا را غافلگیر کرد و امروز آمریکا، تمام سعی و تلاش خود را به کار گرفته است تا با استفاده از ا.

آرمان تحلیل

تاریخ دریافت: 15/02/1388

تاریخ پذیرش: 14/12/1391

دانشگاه‌های معتبر جهان غالباً واجد برنامه ها و چشم اندازهای دراز مدت هستند، تا بدین­وسیله بتوانند به صورتی هدفمند به سوی آینده قدم بردارند.گرچه در گذشته، آرمان تحلیل این آینده نگری ها عموماً در قالب ایده ها یا گزارش هائی در ذهن یا قفسه مدیران قرار داشت، اما امروزه شاهد تدوین و ارائه گسترده آن ها هستیم. در دو دهه اخیر، بسیاری از دانشگاه­های جهان، علاوه بر تدوین چشم انداز و اهداف آینده خود، آن ها را در معرض رؤیت عموم نیز قرار داده اند. این­گونه بنظر می رسد که دانشگاه­ها با مکتوب نمودن و در دسترس قرار دادن آرمان تحلیل این بیانیه­ها حداقل دو قصد عمده را دنبال می­نمایند. در وهله اول خود را ملزم به رسیدن به اهداف و چشم اندازهای تعیین شده نموده، زیرا که با اشاعه همگانی موضوع، امکان قضاوت در مورد عملکرد خود را مهیا کرده اند. در وهله دوم، با معرفی بهتر خود امکان جذب دانشجویان یا اعضاء هیأت علمی که علاقمند به فعالیت در مؤسسه‌ی آنان را داشته، پیدا نموده و با این انتخاب شرایط دستیابی بهتر به اهداف و چشم اندازهای خود را فراهم کرده اند. این مقاله قصد دارد که نتایج حاصل از بررسی محتوای بیانیه چشم اندازهای برخی دانشگاه­های معتبر در سطح جهان را در سه مقوله آرمان­ها، ارزش ها و اهداف ارائه و به بحث و بررسی آن ها بپردازد. نتایج مطالعات حاصل مشخص نمود که تقریباً اغلب دانشگاه­ها واجد آرمان و ارزش­های بنیادی هستند. دانشگاه­ها آرمان­هائی در حوزه های اعتلای مؤسسه، جامعه و بشریت یا علم و دانش و نیز ارزش هائی همچون آزادی تفکر و بیان و تنوع عقاید، دوری از تعصب، برابری حقوق و عدالت اجتماعی و توجه به اخلاق و کمال انسانی را سرلوحه فعالیت های خود قرار داده اند. بعلاوه همه دانشگاه‌ها واجد اهدافی در محورهای آموزش، پژوهش، خدمت به جامعه و مدیریت دانشگاه هستند که در این میان موضوع آموزش و برنامه آموزشی از مهمترین اولویت برخوردار است. از آنجا که برخی دانشگاه­های کشور در سال­های اخیر اقدام به تهیه برنامه های دراز مدت (بیست ساله) خود نموده­اند، لذا مطالب ارائه شده در این مقاله می تواند سیمائی هر چند مختصر از آنچه در دانشگاه­های دیگر می گذرد را در اختیار مدیران و برنامه ریزان این بخش ها قرار دهد.

Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

علائی علی. تحلیلی در محتوای بیانیه‌ی چشم انداز دانشگاه های جهان؛ آرمان ها، ارزش ها و اهداف . آموزش عالی ایران. 1392; 5 (1)

انتشارات آرمان مولفان

سری کتاب های شهاب و هوش یار از انتشارات آرمان مولفان از مهم دسته کتاب های این ناشر هستند که عمده فعالیت آن در زمینه تولید کتاب های تیزهوشان است. از مهم ترین این کتاب ها می توان به کتاب های ریاضی، علوم، شیمی و فیزیک پایه های پنجم و ششم اشاره کرد که مناسب دانش آموزان تیزهوش و داوطلبان مدارس برتر و نمونه دولتی هستند.

chibekhoonam_banner

علوم هشتم تیزهوشان شهاب آرمان مولفان

ناموجود -->

هوش یار 3 و 4 آرمان مولفان

ناموجود -->

هوش یار 5 و 6 آرمان مولفان

ناموجود -->

ریاضیات جامع ششم ابتدایی تیزهوشان شهاب آرمان مولفان

ناموجود -->

ریاضیات پنجم ابتدایی تیزهوشان شهاب آرمان مولفان

ناموجود -->

علوم ششم ابتدایی (زیست شناسی) تیزهوشان شهاب آرمان مولفان

ناموجود -->

ده خان فارسی ششم ابتدایی تیزهوشان شهاب آرمان مولفان

ناموجود -->

علوم ششم ابتدایی (شیمی) تیزهوشان شهاب آرمان مولفان

ناموجود -->

علوم ششم ابتدایی (زمین شناسی) تیزهوشان شهاب آرمان مولفان

ناموجود -->

هوش یار 2 آرمان مولفان

ناموجود -->

علوم پنجم ابتدایی تیزهوشان شهاب آرمان مولفان

ناموجود -->

ریاضیات ششم ابتدایی تیزهوشان شهاب آرمان مولفان

ناموجود -->

هوش یار 1 آرمان مولفان

ناموجود -->

علوم ششم ابتدایی (فیزیک) تیزهوشان شهاب آرمان مولفان

ناموجود -->

علوم هشتم تیزهوشان شهاب آرمان مولفان

هوش یار 3 و 4 آرمان مولفان

هوش یار 5 و 6 آرمان مولفان

ریاضیات جامع ششم ابتدایی تیزهوشان شهاب آرمان مولفان

ریاضیات پنجم ابتدایی تیزهوشان شهاب آرمان مولفان

علوم ششم ابتدایی (زیست شناسی) تیزهوشان شهاب آرمان مولفان

ده خان فارسی ششم ابتدایی تیزهوشان شهاب آرمان مولفان

علوم ششم ابتدایی (شیمی) تیزهوشان شهاب آرمان مولفان

علوم ششم ابتدایی (زمین شناسی) تیزهوشان شهاب آرمان مولفان

هوش یار 2 آرمان مولفان

علوم پنجم ابتدایی تیزهوشان شهاب آرمان مولفان

ریاضیات ششم ابتدایی تیزهوشان شهاب آرمان مولفان

هوش یار 1 آرمان مولفان

علوم ششم ابتدایی (فیزیک) تیزهوشان شهاب آرمان مولفان

انتشارات آرمان مولفان

سری کتاب های شهاب و هوش یار از انتشارات آرمان مولفان از مهم دسته کتاب های این ناشر هستند که عمده فعالیت آن در زمینه تولید کتاب های تیزهوشان است. از مهم ترین این کتاب ها می توان آرمان تحلیل به کتاب های ریاضی، علوم، شیمی و فیزیک پایه های پنجم و ششم اشاره کرد که مناسب دانش آموزان تیزهوش و داوطلبان مدارس برتر و نمونه دولتی هستند.

چی بخونم، یک بانک کتاب واقعی و سرشار از اطلاعاتی بدردبخور است که قبل از خرید کتاب کمک آموزشی باید بدانید. بعد از یک انتخاب درست، با خیال راحت می توانید برای خرید اینترنتی کتاب از طریق همین سایت اقدام کنید.

چی بخونم، یک بانک کتاب واقعی و سرشار از اطلاعاتی بدردبخور است که قبل از خرید کتاب کمک آموزشی باید بدانید. بعد از یک انتخاب درست، با خیال راحت می توانید برای خرید اینترنتی کتاب از طریق همین سایت اقدام کنید.

قصاص آرمان و یادآوریِ چند نکته

اجرای حکم اعدام قاتل غزاله متوقف شد

مهدی میرآبی، نویسنده و روزنامه‌نگار در یادداشتی ارسالی به انصاف نیوز با عنوان «قصاص آرمان و یادآوریِ چند نکته مهم» نوشت:

آرمان قصاص شد. اعدام او به همان اندازه تکان دهنده و ناراحت کننده بود که رفتارهای والدین و وکلای او! سؤال پیش می‌آید چرا؟

زیرا از همان ابتدای صورت گرفتن این قتل، تیمِ به رهبریِ پدر آرمان (متشکل از وکلا و اطرافیان، منظورم از اطرافیان بعضی روزنامه‌هاست!) در صدد برآمدند تا ارتکاب قتل او را با سناریوهای مختلف انکار کنند. علیرغم فرصت‌های زیادی که خانواده شکور به آنها داد اما آنها تا آخرین لحظات روی مواضعِ اشتباه خود ایستادند و پافشاری کردند. همین موضوع خانواده مقتول را در جهت اجرای حکم جدی‌تر و مصمم‌تر کرد.

خانم شکوهی (مادر غزاله) بارها و بارها گفته بود که اگر آرمان راستش را بگوید یا اینکه جای جسد را نشان دهد او را می‌بخشم! به گمانم آرمان اشتباه کرد که راستش را نگفت. “آرمان قربانیِ تحلیل‌های وکلای خود شد.”

وکلای آرمان تحلیل متناقض و کاملاً اشتباهی از روند ماجرا داشتند و گمان می‌بردند اکنون که آرمان چهار الی پنج بار پای چوبه دار رفته و هر بار مادر غزاله فرصت دوباره‌ای به حیات او بخشیده (بخشیدن موقت) در مرتبه آخر بخشیدن موقت خود را به دائم تبدیل می‌کند و از حکم قصاص می‌گذرد. نهایت اما همه چیز بر خلاف تصور آنها و بخش وسیعی از مردم که ماجرای پرونده را دنبال می‌کردند رقم خورد. واقعیت این است که قتل غزاله به دست آرمان محرز شده بود و قضات نظر قطعی خود را در این خصوص صادر کرده بودند و حکم در دیوان عالی (نه یکبار) صادر شده بود. اما آنچه باعث به تعویق افتادن اجرای حکم می‌شد این بود که خانم شکوهی می‌خواست پی به واقعیت ماجرا ببرد. به این معنا که بداند سرنوشت پیکر دخترش چه شده است تا در صورت امکان آن را بیابد و مزاری برایش فراهم آورد. وانگهی در طول این هشت سال وکلای آرمان از هر روزنه‌ای ولو جعلی استفاده کردند تا بتوانند ماجرای قتل را مبهم و گنگ جلوه دهند و قضات و به ویژه خانواده مقتول را در این زمینه دچار تردید کنند.

برجسته کردن ابهامات روی برخی رسانه‌ها هم تأثیر گذار بود و آنها خواسته یا ناخواسته تحلیل‌های نادرستی در گزارش‌های خود ارائه می‌دادند.

اینکه آرمان تحت شکنجه اعتراف به قتل کرده یا غزاله قرارهای متعددی در همان روز داشته و اینکه در دبی و روی ویلچر دیده شده و مطالبی از این قبیل کاملاً کذب، من‌درآوردی و بی‌اساس بود که ثمره‌ای جز بازی دادن افکار عمومی و جریحه دار کردن احساسات خانواده مقتول نداشت.

تحلیل و به ویژه در این نوع مواردِ حساس باید منصفانه، بی‌طرفانه و عاری از هر گونه منیات شخصی باشد.

با این حال ماجرای این پرونده هم بسان بسیاری از پرونده‌ها پس از کش و قوسی طولانی و مدت‌دار به شکلی نامتعارف و حیرت‌آور بسته شد.

چرا که هیچ کس فکرش را نمی‌کرد دو خانواده‌ای که در سفر تفریحیِ ترکیه برای فرزندانشان مقدمات جشن شادی فراهم آورده بودند، دست آخر آنها را نه در لباس عروسی بلکه در کفن مرگ به خاک بسپارند.

پانوشت: در دی ماه ۹۸ خانم شکوهی طی مصاحبه مفصلی با روزنامه شهروند خبر از فرصت یک ماهه به آرمان داد. آن یک ماه سپری شد و در آن محدوده‌ی زمانی و حتی چند ماه بعد خبری از اجرای حکم نشد. تصور بنده و بعضی دوستان رسانه بر این بود که آرمان بخشیده شده است. به همین منظور در اول مرداد ۹۹ مقاله‌ای با عنوان “امین اعدام آرمان تحلیل شد، آرمان نه” نوشتم. آن تحلیل را بنده بر اساس بخشیده شدن آرمان به نگارش درآوردم که بابت این لغزش از مخاطبانم پوزش می‌خواهم.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا